Zberný dvor

Obec Hranovnica v rámci projektu s názvom Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica prevádzkuje v lokalite pod Dubinou zberný dvor. Odpad je možné odovzdať len počas jeho prevádzkového času. Prevádzkový čas zberného dvora v Hranovnici je nasledovný:

Marec – Október

  • Streda 15.00 hod. – 18.00 hod.
  • Sobota 10.00 hod. – 15.00 hod.

November – Február

  • Sobota 11.00 hod. – 15.00 hod.

Druhy odpadov, ktoré je možné na zberný dvor uložiť, sú obmedzené tým, že na našom zbernom dvore nemôžeme ukladať žiadny druh odpadov, ktorý je označený ako nebezpečný. V súlade s rozhodnutím Okresného úradu, ktorým bolo povolené prevádzkovanie Zberného dvora Hranovnica je na Zbernom dvore Obce Hranovnica možné uložiť nasledovné druhy odpadov:

a) sklo

b) šatstvo

c) textílie

d) drevo – obaly z dreva, drevené palety,

e) plasty – plastové výrobky (hračky, vedrá a pod.), polystyrén (polystyrén používaný ako obalový materiál na spotrebiče alebo aj polystyrén používaný v stavebníctve, avšak nesmie byť zašpinený inými stavebnými materiálmi – lepidlo, farba a pod).

f) kovy

g) biologicky rozložiteľný odpad – čerstvo pokosená tráva, konáre, lístie, čečina,

h) objemný odpad – starý nábytok, koberce, okná, dvere, zárubne,

i) drobný stavebný odpad – z prestavby bytov a rodinných domov, kde sa nevyžaduje stavebné povolenie – omietka, obkladačky, dlažba, vane, umývadlá, WC misy, zvyšky muriva a pod.,

Iné druhy odpadov, ako sú odpady, ktoré sú uvedené vyššie, nie je na zbernom dvore možné uložiť!

Nakladanie s ostatnými druhmi komunálnych odpadov bližšie upravuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnica č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Hranovnica.

Počas prevádzkového času zberného dvora sa na ňom vždy nachádza zamestnanec, ktorý je zodpovedný za jeho prevádzku. Všetky osoby na zbernom dvore sú povinné riadiť sa jeho pokynmi. Zamestnanec je povinný odmietnuť prevziať iné druhy odpadu, ako sú uvedené vyššie.

Na zbernom dvore sa nachádza aj certifikovaná váha, ktorá slúži na váženie stavebného odpadu. V súlade so zákonom o odpadoch z roku 2015 bol poplatok za drobný stavebný odpad vyňatý z poplatku za komunálny odpad. Obec je preto povinná vyberať poplatok za drobný stavebný odpad samostatne. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hranovnica č. 6/2023  o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad je poplatok 0,05 € za 1 kg drobného stavebného odpadu. Tento poplatok sa zaplatí priamo na zbernom dvore príslušnému zamestnancovi, ktorý mu následne vystaví príjmový doklad.

Poverený zamestnanec je oprávnený požadovať, aby sa osoba, ktorá dovezie odpad na zberný dvor, preukázala preukazom totožnosti alebo potvrdením o zaplatení poplatku za komunálny odpad v obci Hranovnica za daný kalendárny rok. Odpad na zbernom dvore totiž môže uložiť len ten pôvodca odpadu, ktorý je zapojený do systému zberu odpadu v obci, t.z., že platí poplatok za komunálny odpad v obci Hranovnica.

Prevádzkový poriadok Zberného dvora
platný od 1.7.2023