Klientske centrum

klientskeViera Kiktová


klientské centrum
tel. 052 / 788 32 66
e-mail: klientskecentrum@hranovnica.sk

Agenda:

  • vedenie pokladne,
  • prijímanie podaní od občanov,
  • osvedčovanie listín a podpisov,
  • cintorínske služby – evidovanie hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv na nájom hrobového miesta.