Matričný úrad

matrikaMariana Kopáčová


matričný úrad
tel. 052 / 788 33 06
mobil: 0905 841 154
e-mail: matrika@hranovnica.sk podatelna@hranovnica.sk

Spádové obce matričného obvodu : Hranovnica, Vernár
(obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti matričného charakteru na Matričnom úrade v Hranovnici).

Agenda:

 • evidencia obyvateľov, byt. domov, súpisné čísla,
 • evidencia došlej a odoslanej pošty,
 • civilná ochrana,
 • kompletná matričná činnosť na matričnom úrade v obci,
 • archívna práca, vedenie registratúry,
 • prenesený výkon štátnej správy životného prostredia hlavne na úseku odpadového hospodárstva,
 • evidencia rybárskych lístkov a ich vydávanie,
 • evidencia včelstiev.

Úradné hodiny matričného úradu

PO 07:30-11:00 13:00-15:00
UT ------
ST 07:30-11:00 13:00-16:00
ŠT ------
PIA  ------

Vybavovanie matričných udalostí

Úmrtie - ihneď
Sobáš, narodenie dieťaťa - priebežne
 

Ako vybaviť:

Výpis rodného, sobášneho, úmrtného listu

 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas (OP nahrádza Potvrdenie o občianskom preukaze z OR PZ podľa TP žiadateľa),
 • doklad môže prevziať iba osoba, ktorej sa zápis týka, resp. blízki rodinní príbuzní (§ 18 zákona NR SR 154/1994 Z.z.o matrikách),
 • ak žiadateľ žiada matričný doklad rodinného príslušníka, musí vedieť jeho dátum narodenia, sobáša, alebo úmrtia a taktiež vedieť preukázať príbuzenský pomer,
 • poplatok za vystavenie druhopisu vo výške 5,- €

Určenie otcovstva

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením. Potrebná je prítomnosť oboch plnoletých rodičov! V prípade, že jeden z rodičov je neplnoletý, určenie otcovstva vykoná jedine súd!

Potrebné doklady:

 • platný občiansky preukaz matky a otca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená).

Narodenie dieťaťa

Na vybavenie dokladov novonarodeného dieťaťa z manželstva je potrebné predložiť:

 • platné občianske preukazy oboch rodičov,
 • sobášny list.

Novonarodené dieťa zapisuje otec dieťaťa, čiže manžel matky. Informácie pri narodení detí mimo manželského zväzku sa podávajú individuálne, priamo na matričnom úrade.

Uzavretie manželstva

Pred uzavretím manželstva je potrebné predložiť matričnému úradu, v ktorého obvode sa sobáš (občiansky aj cirkevný) uskutoční, vypísanú žiadosť o uzavretie manželstva, ktorú podpíšu snúbenci pred matrikárkou a nasledovné doklady:

Ak sú snúbenci slobodní:

 • platné občianske preukazy,
 • rodné listy originály, resp. osvedčené fotokópie.

Ak sú snúbenci rozvedení:

 • platné občianske preukazy,
 • rodné listy originály, resp. osvedčené fotokópie,
 • originál právoplatného rozsudku o rozvode.

Ak sú snúbenci ovdovelí:

 • platné občianske preukazy,
 • rodné listy originály, resp. osvedčené fotokópie,
 • úmrtný list zosnulého manžela.

Ak sú snúbenci maloletí:

 • platné občianske preukazy,
 • rodné listy originály, resp. osvedčené fotokópie,
 • právoplatné povolenie súdu o uzavretie manželstva.

Ak je jeden zo snúbencov cudzinec predkladá nasledovné doklady:

 • rodný list,
 • doklad o osobnom stave, (slobodný/á, vdovec/a, rozvedený/á)-osobný stav musí byť uvedený konkrétne,
 • doklad o pobyte (trvalé bydlisko),
 • doklad o štátnom občianstve,
 • úmrtný list zomretého manžela alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo zaniklo, ak ide o ovdoveného cudzinca,
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, alebo inú verejnú listinu potvrdzujúcu, že manželstvo je právoplatne rozvedené, ak ide o rozvedeného cudzinca,
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.

Doklady cudzinca (okrem preukazu totožnosti) nesmú byť staršie ako 6 mesiacov, musia byť preložené súdnym prekladateľom do úradného t. j. slovenského jazyka a v zmysle zákona musia byť predložené na matričný úrad najneskôr do 14 dní pred uzavretím manželstva.

Úmrtie

Na vykonanie zápisu úmrtia je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode občan zomrel. Matričnému úradu je potrebné doložiť:

 • list o prehliadke mŕtveho v štyroch vyhotoveniach,
 • občiansky preukaz zomrelého, u cudzinca cestovný pas zomrelého, resp. identifikačná karta cudzinca,
 • občiansky preukaz vybavovateľa pohrebu,
 • u maloletých rodný list a občianske preukazy rodičov,

Zápisy do osobitnej matriky (narodenie, uzavretie manželstva, úmrtie)

Matričné udalosti slovenských občanov vzniknuté v cudzine

Zápis do osobitnej matriky sa vykonáva prostredníctvom matričných úradov podľa trvalého pobytu žiadateľa, alebo zastupiteľských úradov SR v cudzine. Jednotlivé prípady je potrebné konzultovať osobne na Matričnom úrade.

Doklady potrebné k vykonaniu zápisu do osobitnej matriky:

Zápis o narodení:

 • cudzozemský rodný list – úradne preložený do slovenského jazyka,
 • doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR),
 • ak je matka dieťaťa vydatá, jej sobášny list,
 • ak je matka rozvedená, sobášny list spolu s právoplatným rozsudkom o rozvode,
 • ak je matka vdovou, sobášny list spolu s úmrtným listom,
 • súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva (ak rodičia dieťaťa nie sú manželia).

Zápis o uzavretí manželstva:

 • cudzozemský sobášny list – úradne preložený do slovenského jazyka,
 • doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR),
 • rodný list žiadateľa,
 • ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako rozvedený: právoplatný rozsudok o rozvode,
 • ak uzatváral slovenský štátny občan uvedené manželstvo ako vdovec/vdova: úmrtný list predchádzajúceho manžela.

Zápis o úmrtí:

 • cudzozemský úmrtný list – úradne preložený do slovenského jazyka,
 • doklad o štátnom občianstve SR (občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve, listina o udelení štátneho občianstva, pas SR),
 • rodný list zomrelého.

Na vykonanie zápisov do osobitnej matriky sa predkladajú originály cudzozemských matričných dokladov s úradným prekladom. V prípade predloženia fotokópií je potrebné, aby boli osvedčené notárom.

Matričné doklady musia mať náležitosti verejných listín, čo znamená, že doklady musia mať overenie príslušného orgánu cudzieho štátu a zastupiteľského úradu SR v štáte vyhotovenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak a musí k nej byť priložený preklad do slovenského jazyka.

Osvedčovanie podpisov na listinách

K vybaveniu je potrebné:

 • platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt,
 • listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.

Upozornenie:

 • neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku,
 • fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu.

Osvedčovanie listín

K vybaveniu potrebujete:

 • platný občiansky preukaz, cestovný pas,
 • listinu, ktorú je potrebné osvedčiť – originál + fotokópiu listiny.

Upozornenie:

 • neosvedčujú sa listiny, ktoré budú použité v zahraničí,
 • neosvedčujú sa odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (listy vlastníctva), mapy, geometrické plány, občianske preukazy, vojenské preukazy, služobné preukazy a obdobné preukazy,
 • neosvedčujú sa listiny, ktoré sú napísané v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.

Správne poplatky

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch sa s účinnosťou od 1.4.2024 mení. Podľa vyššie citovaného zákona  sa menia aj poplatky za úkony súvisiace s matričnou agendou.

Správne poplatky na matrike platné od 1.4.2024 

Správne poplatky na matrike platné od 1.1.2023