Cintorínske služby

cintorín

V prípade potreby sprístupnenia Domu smútku v Hranovnici za účelom uloženia ľudských pozostatkov do chladiaceho boxu je potrebné kontaktovať správcu cintorína p. Jozefa Šarišského na telefónnom čísle 0915 799 992. Pre tieto účely je správca cintorína k dispozícii nepretržite vrátane sviatkov, víkendov a nočných hodín.

Ak pozostalí prejavia záujem o pochovanie zosnulého na cintoríne v Hranovnici je potrebné rovnako kontaktovať správcu cintorína na vyššie uvedenom telefónnom čísle za účelom dohodnutia detailov o hrobovom mieste a poskytnutí cintorínskych služieb. Následne je potrebné kontaktovať p. Vieru Kiktovú v Klientskom centre obecného úradu za účelom uzavretia nájomnej zmluvy a úhrady za poskytnuté cintorínske služby.

Klientske centrum je k dispozícii počas stránkových hodín obecného úradu v pondelok, stredu a piatok. V ostatných dňoch kontaktujte p. Kiktovú na telefónnom čísle 052/7883266.

 

Stránkové hodiny Obecného úradu v Hranovnici

Pondelok    7.30 – 11.00    13.00 – 15.00
Streda         7.30 – 11.00    13.00 – 16.00
Piatok          7.30 – 11.00    –

Súvisiace dokumenty:

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnica č. 1/2022,ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území obce Hranovnica (291.81 kB)
(publikované 16.8.2022)

Zásady hospodárenia s majetkom obce Hranovnica (309.34 kB)
(publikované 29.6.2022)