Stavebný úrad

pracovník stavebného úradu obceIng. Jozef Folvarčík


tel.: 0908 140 174
e-mail: stavebny.urad@hranovnica.sk

 

Stavebný úrad sídli v budove
Obecného úradu v Hranovnici
Sládkovičova 398/14
059 16 Hranovnica

Úradné hodiny SÚ

PO 07:30-11:00 13:00-15:00
UT nestránkový deň – vybavenie po predošlej dohode
ST 07:30-11:00 13:00-16:00
ŠT nestránkový deň – vybavenie po predošlej dohode
PIA 07:30-11:00 

Obec Hranovnica podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, sa rozhodla zriadiť stavebný úrad priamo v obci.

Činnosť stavebného úradu:

1. Umiestňovanie stavieb, využívanie územia a ochrana dôležitých záujmov v území
Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len na základe územného rozhodnutia, ktorým je:

 • rozhodnutie o umiestnení stavby,
 • rozhodnutie o využití územia,
 • rozhodnutie o chránenom území alebo o ochrannom pásme,
 • rozhodnutie o stavebnej uzávere.

2. Povoľovanie stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu. Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy k nemu, alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebno-technické vyhotovenie, účel a čas trvania. Stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách. Povolenia stavebného úradu sa vyžadujú, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány a to pri stavbách:

 • terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
 • ťažobné práce a im podobné alebo s nimi súvisiace práce,
 • informačné, reklamné a propagačné zariadenia, pokiaľ sa umiestňujú na miestach viditeľných z verejných priestorov a pokiaľ sú spojené so stavbou alebo pozemkom.

3. Ohlásenie stavebnému úradu

Stavebník je povinný uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásenie sa predkladá najmä pri:

 • jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,
 • drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
 • stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktoré je kultúrnou pamiatkou.

4. Užívanie stavieb

Kolaudácia stavieb – dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonávala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Dokončené terénne úpravy, ťažobné a im podobné alebo s nimi súvisiace práce, ako aj informačné, reklamné a propagačné zariadenia sa kolaudujú len v prípade, že to stavebný úrad určil pri ich povolení. Kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby, ktoré postačilo ohlásiť.
Zmena v užívaní stavby – stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom konaní, prípadne stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré
spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

5. Údržba stavieb a ich odstraňovanie

Údržba stavby – vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu povinný udržiavať stavbu v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
Nevyhnutné úpravy – ak stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby podľa § 43d stavebného zákona, a tým ohrozuje alebo obťažuje užívateľov alebo okolie stavby, stavebný úrad vo verejnom záujme nariadi vlastníkovi stavby nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku.
Nariadenie odstránenia stavby – stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie:

 • závadnej stavby ohrozujúcej život alebo zdravie osôb, pokiaľ ju nemožno hospodárne opraviť,
 • stavby postavenej bez stavebného povolenia, alebo v rozpore s ním alebo bez písomného oznámenia stavebného úradu pri stavbách, ktoré treba ohlásiť; odstránenie stavby sa nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejnými záujmami,
 • stavby, na ktorú bolo zrušené stavebné povolenie,
 • dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania alebo pominul účel, na ktorý bola zriadená.

Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadenie, je potrebné povolenie stavebného úradu. O povolenie môže žiadať vlastník stavby.
Dodatočné povolenie stavby – ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi.
Nariadenie zabezpečovacích prác – ak stavba svojim stavom ohrozuje život alebo zdravie osôb, prípadne značné majetkové alebo kultúrne hodnoty, a ak nie je stavbu ihneď odstrániť, nariadi stavebný úrad vykonať neodkladné zabezpečovacie práce vlastníkovi stavby.
Vypratanie stavby – ak je stavba v takom stave, že bezprostredne ohrozuje život alebo zdravie osôb, nariadi stavebný úrad užívateľom stavby jej vypratanie. Stavebný úrad nariadi vypratanie stavby aj vtedy, ak je to potrebné na vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác, nevyhnutných úprav a údržby, ktoré sám nariadil.

6. Štátny stavebný dohľad

Štátny stavebný dohľad zabezpečuje ochranu verejných záujmov, ako aj práv a právom chránených záujmov právnických a fyzických osôb, ktoré vyplývajú z uskutočňovania stavby alebo jej zmeny, z vlastností stavby pri jej užívaní, z odstránenia stavby a z terénnych úprav, prác a zariadení podľa stavebného zákona. Orgánom štátneho stavebného dohľadu sú aj poverení pracovníci stavebného úradu. Stavebník, oprávnená fyzická či právnická osoba uskutočňujúca alebo odstraňujúca stavbu, ako aj vlastník stavby sú povinný:

 • umožniť povereným pracovníkom stavebného úradu a nimi prizvaným znalcom vstupovať na stanovisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a utvárať predpoklady pre výkon dohľadu,
 • bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné národohospodárske škody.

7. Sankcie

Priestupky – o priestupkoch občanov za porušovanie stavebného poriadku koná stavebný úrad. Sankcie za porušovanie stavebného poriadku občanmi vychádzajú z princípu zodpovednosti za zavinenie a sú odstupňované podľa závažnosti protiprávneho konania do 4 skupín, ktoré sú ohraničené výškou pokuty:

 • 331,94,- €
 • 829,85,- €
 • 33 193,92,- €
 • 165 969,59,- €

Výšku pokuty určí stavebný úrad podľa závažnosti konania v rámci určeného rozpätia, ktoré sa ohraničuje len maximálnou výškou, čiže bez minimálnej výšky. Priestupky sa prerokúvajú z úradnej povinnosti, a to bez ohľadu na to, čo bolo impulzom pre začatie konania (oznámenie občana, právnickej osoby, iného štátneho orgánu, poznatok z vlastnej činnosti stavebného úradu a pod.)
Správne delikty – o správnych deliktoch právnických a fyzických osôb podnikajúcich podľa zvláštnych predpisov za porušovanie stavebného poriadku koná stavebný úrad, pričom je povinný začať konanie, ak sa o delikte dozvie. Sankcie za porušovanie stavebného poriadku právnickými a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie vychádzajú z princípu zodpovednosti za zavinenie a sú odstupňované podľa závažnosti protiprávneho konania do 3 skupín, ktoré sú ohraničené výškou pokuty :

 • 13 277,57,- €
 • 66 387,84,- €
 • 165 969,59,- €

Konkrétnu výšku pokuty určí stavebný úrad v rozhodnutí o správnom delikte v rámci určeného rozpätia, ktoré sa ohraničuje iba maximálnou výškou, a to podľa závažnosti protiprávneho konania, ako aj zistených okolností správneho deliktu a miery zavinenia.
Lehoty ukladania a výnosy pokút – pokuty možno uložiť:

 • občanovi iba do dvoch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti alebo keď povinnosť mala byť splnená,
 • právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie iba do dvoch rokov odo dňa, keď sa stavebný úrad dozvedel o tom, že porušila alebo nesplnila povinnosť, najneskoršie však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu povinnosti alebo keď povinnosť mala byť splnená.

Pokuty uložené obcou sú príjmom rozpočtu obce.

Tlačivá na stiahnutie

Prehlásenie stavebného dozora

prehlasenie_stav_dozor.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Žiadosť o povolenie na prekopanie miestnej komunikácie

ziadost_o_povolenie_na_prekopanie_komunikacie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 27,5 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby

vyhlasenie_kvalifik_osoby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 23,5 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

su_ziad_2.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 35 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie – rozkopávky, resp. pretláčania miestnej komunikácie (rozkopávkove povolenie)

ziadost_o_povolenie_na_uzivanie_komunikacie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 28 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Ohlásenie drobnej stavby

ohlasenie_drobnej_stavby_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,83 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Ohlásenie stavebných úprav (udržiavacích prác)

ohlasenie_stavebnych_uprav_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 273,63 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

umiestnenie_stavby_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 277,52 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Žiadosť o povolenie reklamného, informačného, propagačného zariadenia

propagacne_zariadenie_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,9 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

navrh_na_kolaudaciu_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 476,74 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

ziadost_o_stavebne_povolenie_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,89 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby – časti stavby

povolenie_zmeny_uzivania_stavby_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,08 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

zmena_stavby_pred_dokoncenim_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,33 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

povolenie_terennych_uprav_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,06 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

povolenie_odstranenia_stavby_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,12 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Žiadosť o vydanie povolenia stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

maly_zdroj_znecistenia_ovzdusia_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 354,84 kB
Vložené: 3. 6. 2023

Žiadosť o vydanie povolenia užívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia

uzivanie_maleho_zdroja_znecistenia_ovzdusia_15.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,61 kB
Vložené: 3. 6. 2023