Popis systému nakladania s odpadmi

Obec Hranovnica zabezpečuje zber a likvidáciu odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a prijatým VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce.

link: http://www.hranovnica.sk/modules/file_storage/download.php?file=9e2fd41d%7C112&inline=1

Do likvidácie odpadu v zmysle platného VZN sú povinní zapojiť sa všetci občania obce. Platí to pre fyzické osoby aj právnické osoby.

Zber komunálneho odpadu:

Každá domácnosť je povinná mať na komunálny odpad zabezpečenú smetnú nádobu KUKA 110l, KUKA 120l, KUKA 240l. Zber komunálneho odpadu sa vykonáva každý párny týždeň v utorok.

Systém triedeného zberu odpadu:

Separovaný zber plastov, kovových obalov, skla a papiera je realizovaný podľa kalendára triedeného zberu komunálneho odpadu .
Na triedený zber majú občania k dispozícii plastové vrecia odlíšené farbou: žlté , modré a zelené.

  •  modré vrecia na papier:  noviny, časopisy, knihy, zošity, kancelársky papier, ústrižky, prospekty, reklamné letáky, kalendáre, telefónne zoznamy, obalový materiál z papiera a lepenky
    a pod.,
  •  žlté vrecia na plasty:  plastové fľaše od minerálok, sladených vôd, sirupov, oleja, octu, čistiacich a hygienických potrieb, plastové obaly od jogurtov, masla, pomazánok, potravín,
    cukroviniek, cestovín, kozmetiky, obalové fólie, drobné plastové predmety, bandasky a pod.,
  •  zelené vrecia na sklo:  všetky druhy sklenených obalov bez kovových uzáverov, dekoratívne a tabuľové sklo, sklenené poháre z konzervovaných potravín, detskej výživy, zeleniny, ovocia,
    kávy, pochutín a pod.

Odpad, ktorý nie je možné vytriediť do hore uvedených nádob na separovaný odpad, je potrebné dať do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad.

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácnosti:

Zber kuchynského oleja je zabezpečovaný spoločnosť Brantner Poprad, termíny budú oznámené rozhlasom a na webovej stránke podľa dohody s dodávateľom.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zo záhrad a parkov:

Občania tak majú možnosť kompostovať tento druh odpadu, a to buď na komposteroch, ktoré boli občanom odovzdané do užívania alebo na malej kompostárni na Dubine.

Mobilná zberňa na zber elektroodpadu:

Dva krát v roku je pre občanov zabezpečená mobilná zberňa na nebezpečné odpady, ktorá je pristavená na určenom mieste počas celého týždňa. Do mobilnej zberne môžu občania doniesť autobatérie, použité motorové oleje, obaly od použitých motorových olejov a farieb, žiarivky a pod.

Elektroodpad:

Dva krát v roku môžu občania odovzdať aj elektroodpad. Medzi elektroodpad patria: televízory, rádia, monitory, počítače, chladničky, mrazničky, práčky, elektrické sporáky, motorové brúsky, píly, vŕtačky, spotrebná elektronika a pod., všetko musí byť v celku a nerozobrané na súčiastky.

Organizácia zodpovednosti výrobcov Natur-pack, a.s.:
Príručka Alchýmia triedenia komunálneho odpadu – komplexný návod, ako triediť komunálny odpad (890.43 kB)