Zástupca starostky obce

Ing. Jozef Dulovič

Ing. Jozef Dulovič

Starostku zastupuje zástupca starostky, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starostka do 60 dní od zloženia sľubu starostu, ak tak neurobí, zástupcu starostky zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostky môže byť len poslanec. Starostka môže zástupcu starostky kedykoľvek odvolať. Ak starostka odvolá zástupcu starostky, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)] zákona o obecnom zriadení, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

Zástupca starostky zastupuje starostku v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

Obecné zastupiteľstvo dňa 16.12.2022 uznesením č. 9/2022 zobralo na vedomie, že starostka obce Hranovnica PhDr. Angelika Farkašová v zmysle § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, poverila zastupovaním starostky obce Ing. Jozefa Duloviča v písomnom poverení na zastupovanie podľa prílohy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto uznesenia.

Starostka obce Hranovnica PhDr. Angelika Farkašová dňa 30.12.2022 v zmysle § 25 ods.7 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzhľadom na vecnú a časovú náročnosť funkcie zástupcu starostu obce v súlade s okruhom činností, ktoré má zástupca starostu obce vykonávať na základe písomného poverenia starostkou obce určila odmenu zástupcovi starostky obce Ing. Jozefovi Dulovičovi vo výške 30 % mesačného platu starostky obce bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny určenej § 4 ods.1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Poverenie Ing. Jozefa Duloviča, poslanca Obecného zastupiteľstva v Hranovnici, zastupovaním starostky obce Hranovnica (154.01 kB)
(publikované 16.12.2022)

Určenie odmeny zástupcu starostky obce (249.44 kB)
(publikované 9.1.2023)