Úradné hodiny a kontakt na obecný úrad

Obec Hranovnica
Sládkovičova 398/14
059 16 Hranovnica

pgsGPS

IČO: 00326224
DIČ: 2020674898
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., IBAN: SK86 5600 0000 0034 4994 7003

OÚ

Stránkové hodiny Obecného úradu v Hranovnici

PO 07:30-11:00 13:00-15:00
UT ------
ST 07:30-11:00 13:00-16:00
ŠT ------
PIA 07:30-11:00 

Stránkové hodiny stavebného úradu

PO 07:30-11:00 13:00-15:00
UT nestránkový deň – vybavenie po predošlej dohode
ST 07:30-11:00 13:00-16:00
ŠT nestránkový deň – vybavenie po predošlej dohode
PIA 07:30-11:00 

Stránkové hodiny matričného úradu

PO 07:30-11:00 13:00-15:00
UT ------
ST 07:30-11:00 13:00-16:00
ŠT ------
PIA  ------

Vybavovanie matričných udalostí

Úmrtie - ihneď
Sobáš, narodenie dieťaťa - priebežne
 

starostkaPhDr. Angelika Farkašová


starostka obce
mobil: 0907 993 828
e-mail: starosta@hranovnica.sk

 

 

Agenda:

Podrobný prehľad agendy starostu obce si môžete pozrieť tu.

 

 

prednostaIng. Július Ďurica


mobil: 0905 841 158
e-mail: prednosta@hranovnica.sk

 

Agenda prednostu:

 • vedie obecný úrad a riadi jeho prácu,
 • zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným a podpisuje spolu so starostom obce zápisnice zo zasadania obecného zastupiteľstva,
 • pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a uznesenie z jeho zasadnutí,
 • zabezpečuje hospodársky a správny chod obecného úradu,
 • riadi, organizuje a kontroluje činnosť obecného úradu,
 • v spolupráci s hlavným kontrolórom obce kontroluje hospodárne využitie finančných prostriedkov obce,
 • po odsúhlasení starostom obce zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obecného úradu, jeho zariadení a iných pracovísk a stará sa o ich údržbu,
 • dohliada na hospodárenie s majetkom obce,
 • koná vo veciach obchodných a administratívno-právnych, ktoré sa týkajú obecného úradu a nie sú zákonom alebo iným vnútorným predpisom zverené starostovi obce,
 • v spolupráci so starostom obce organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva živelnej pohromy alebo havárií.

 

matrikaMariana Kopáčová


matričný úrad
tel. 052 / 788 33 06
mobil: 0905 841 154
e-mail: matrika@hranovnica.sk podatelna@hranovnica.sk

Agenda:

 • evidencia obyvateľov, byt. domov, súpisné čísla,
 • evidencia došlej a odoslanej pošty,
 • civilná ochrana,
 • kompletná matričná činnosť na matričnom úrade v obci,
 • archívna práca, vedenie registratúry,
 • prenesený výkon štátnej správy životného prostredia hlavne na úseku odpadového hospodárstva,
 • evidencia rybárskych lístkov a ich vydávanie,
 • evidencia včelstiev.

klientskeViera Kiktová


klientské centrum
tel. 052 / 788 32 66
e-mail: klientskecentrum@hranovnica.sk

Agenda:

 • vedenie pokladne,
 • prijímanie podaní od občanov,
 • osvedčovanie listín a podpisov,
 • cintorínske služby – evidovanie hrobových miest, uzatváranie nájomných zmlúv na nájom hrobového miesta.

 

daneZuzana Juráčková


dane a poplatky
tel. 052 / 788 32 76
e-mail: dane@hranovnica.sk

 

Agenda:

 • daň z nehnuteľnosti – PO, FO, SZZ Dubina: výpočet a evidencia dane z nehnuteľnosti, dane za psa, vydávanie rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa, vymáhanie nedoplatkov,
 • komunálny odpad: výpočet a evidencia tuhého komunálneho odpadu, vydávanie rozhodnutí za komunálny odpad, vymáhanie nedoplatkov, evidencia komposterov,
 • evidencia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,
 • evidencia samostatne hospodáriacich roľníkov,
 • príspevky na stravovanie dôchodcov.

ekonómIng. Jana Šturcelová


ekonóm OcÚ
tel. 0905 589 675
e-mail: ekonom1@hranovnica.sk

Agenda:

 • vedenie účtovníctva, evidencia, účtovanie dotácií, došlých, vyšlých faktúr, bankových výpisov,
 • vedenie evidencie majetku obce,
 • evidencia, použitie finančných prostriedkov osobitného príjemcu rodinných prídavkov, dávok v hmotnej núdzi,
 • vymáhanie nedoplatkov, pohľadávok,
 • refundácia a vedenie agendy – projekty (KSP, Sp),
 • zúčtovacie vzťahy MŠ osada, MŠ obec, školská jedáleň,
 • zúčtovacie vzťahy dotácií, transferov (FK, ŠK, Charita,…).

Alena HodákováAlena Hodáková


samostatný odborný referent na ekonomickom úseku
tel. 0915 800 903
e-mail: ekonom2@hranovnica.sk

Agenda:

 • personálna a mzdová agenda,
 • evidencia došlých faktúr a ich zverejňovanie,
 • vystavovanie faktúr zamestnávateľa,
 • evidencia majetku obce,
 • inventúra majetku obce,
 • evidencia poistných zmlúv,
 • riešenie nájomných vzťahov a vedenie nájomných zmlúv zamestnávateľa,
 • zabezpečovanie činností zamestnávateľa v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – komunikácia s orgánmi štátnej správy, so školami a školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti zamestnávateľa, výkazníctvo zamestnávateľa v tejto oblasti,
 • pomocné práce pri vedení účtovníctva a rozpočtovníctva zamestnávateľa.

kniznicaZdenka Benková


pracovníčka knižnice
tel. 052 / 7795 139
e-mail: kniznica@hranovnica.sk

 

Agenda:

 • požičiavanie kníh, časopisov, organizovanie kultúrno-výchovnej činnosti knižnice,
 • spracovávanie knižničného fondu, vedenie evidencie vypožičaných kníh a prehľadu návštevnosti,
 • aktualizácia knižničného fondu,
 • príprava násteniek a propagácie knižnice.

terénny sociálny pracovníkMgr. Mária Gavalerová


terénny sociálny pracovník
tel. 0919 419 063
e-mail: tsp1@hranovnica.sk

 

Agenda:

 • samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím, nevládnych starších ľudí a ich opatrovateľov v rodine,
 • poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby. Po dohode s klientom navrhuje formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému,
 • poskytuje individuálne a skupinové konzultácie,
 • v prípade potreby sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií, koná v záujme klienta,
 • spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite (obecný úrad, starosta, ZŠ, ŠZŠ, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie),
 • samostatne vedie spisovú dokumentáciu klientov, pracovný výkaz, terénny denník,
 • mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, analyzuje potreby lokality a určuje ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte,
 • svoje aktivity koordinuje s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami.

 

terénny sociálny pracovníkMgr. Mária Sabová


terénny sociálny pracovník
tel. 0919 188 276
e-mail: tsp2@hranovnica.sk

 

Agenda:

 • samostatne vyhľadáva, diagnostikuje a nachádza riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, pre osoby so zdravotným postihnutím, nevládnych starších ľudí a ich opatrovateľov v rodine,
 • poskytuje základné informácie (sociálne poradenstvo) v krízových situáciách a zabezpečuje potrebné sociálne služby. Po dohode s klientom navrhuje formu sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému,
 • poskytuje individuálne a skupinové konzultácie,
 • v prípade potreby sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií, koná v záujme klienta,
 • spolupracuje a sprostredkováva informácie medzi klientmi a inštitúciami v lokalite (obecný úrad, starosta, ZŠ, ŠZŠ, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie),
 • samostatne vedie spisovú dokumentáciu klientov, pracovný výkaz, terénny denník,
 • mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, analyzuje potreby lokality a určuje ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte,
 • svoje aktivity koordinuje s vedením samosprávy v obci a s ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami.

socialny pracovnikBc. Monika Nogová


terénny pracovník
e-mail: tp1@hranovnica.sk

 

Agenda:

 • kontaktovanie potenciálnych osôb so sociálnymi problémami,
 • pomoc v problémových a krízových situáciach,
 • uľahčovanie komunikácie a sprostredkovanie kontaktov v komunite,
 • poskytovanie informácií o sociálnych službách, o základných právach a povinnostiach,
 • sprevádzanie klientov v rámci riešenia ich sociálnych problémov,
 • pomoc pri výkone opatrení v oblasti primárnej prevencie,
 • vytváranie podmienok pre terénnu sociálnu prácu,
 • zber dát v lokalite v spolupráci s terénnym sociálnym pracovníkom,
 • vykonáva a plní ďalšie úlohy súvisiace s dohodnutým druhom práce podľa pokynov priameho nadriadeného zamestnanca.

pracovník stavebného úradu obceIng. Jozef Folvarčík


pracovník stavebného úradu obce
tel.: 0908 140 174
e-mail: stavebny.urad@hranovnica.sk

Agenda:

Podrobný prehľad agendy stavebného úradu obce si môžete pozrieť tu.