Školská jedáleň

Hlavnou náplňou školskej jedálne je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu pre žiakov a zamestnancov. Sme zapojení do celospoločenského programu podpory zdravia „Školské ovocie“ dotované EÚ a do programu „Mliečny program“ dotované EÚ.

V školskej jedálni ponúkame pre deti desiate, obedy a olovranty pre deti navštevujúce Materskú školu, ul. Hviezdoslavova, Materskú školu, ul. SNP a pre žiakov základnej školy.

Alena Vallušová
vedúca školskej jedálne


tel. 0905 811 099
e-mail: skolska.jedalen@hranovnica.sk

vedúca ŠJ

Agenda:

 • koordinovanie a organizovanie stravovacej jednotky, zabezpečovanie výroby jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie,
 • kompletná agenda v oblasti školského stravovania, vedenie evidencie stravníkov, evidencie príjmov za stravovanie a evidencie výdajov a úhrady faktúr, vyúčtovanie školskej jedálne
 • prijímanie prihlášok a zápisných lístkov na stravovanie
 • riešenie sťažností a pripomienok stravníkov

Zamestnanci školskej jedálne:

ul. Hviezdoslavova:

 • Hlavná kuchárka: Mária Fábryová
  Pomocná sila: Mária Kiktová

ul. SNP:

 • Hlavná kuchárka: Renáta Petrenková
  Pomocná sila: Margita Kolušová

Informácie k stravovaniu v šk. roku 2023/2024:

Denný poplatok za odobraté jedlo je:

 • desiata: 0,50 €
 • obed: 1,20 €
 • olovrant: 0,40 €
 • réžia: 0,10 €

Spolu: 2,20 €


Spôsob úhrady MŠ Hviezdoslavova:

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred k 15. dňu v mesiaci sumu 44,00 € /mesiac t.j. do 15.9.2023 uhradiť sumu 2 x 44,00 € (september, október), teda 88,00 € , predškoláci ktorí majú nárok na dotáciu hradia 16 € /mesiac teda  32 € (september, október) na účet školskej jedálne

SK64 5600 0000 0034 4994 7011

prevodom alebo poštovou poukážkou (na vyžiadanie u vedúcej ŠJ)


Spôsob úhrady MŠ ul. SNP a základná škola:

Platba za stravné sa uhrádza vopred k 15. dňu v mesiaci. Platbu je potrebné uhradiť v hotovosti na obecnom úrade v Hranovnici v pokladni, alebo na účet školskej jedálne

SK76 5600 0000 0034 4994 6019

 • desiata: 0,50 €
 • obed: 1,20 €
 • olovrant: 0,40 €
 • réžia: 0,10 €
 • Materská škola: 2,20 € x 20 dní = 44 € / mesiac (desiata, obed, olovrant, réžia), pri poldennej prevádzke 36 € (desiata, obed, réžia).
  Predškoláci a HN (hmotná núdza) doplatok rodiča pri celodennej prevádzke je 16 € a pri poldennej 8 €.

Dotácie sú určené deťom, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy (predškoláci), deti ktoré žijú v rodinách, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke alebo ak príjem rodín je najviac vo výške životného minima. Poskytujú sa do ukončenia základnej školy. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole.


Odhlásenie dieťaťa zo stravy:

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred a to najneskôr do 12.00 hod. na t.č. 0905 811 099. V prípade, ak nebude dodržaný tento termín, náklady na stravu za daný deň hradí v plnom rozsahu rodič.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje! V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu vyzdvihnúť v ŠJ od 11.00 – 11.30 hod.

 

Prílohy:

Zápisný lístok stravníka v šk. roku 2023/2024 - MŠ, ul. Hviezdoslavova (113.57 kB)

Zápisný lístok stravníka v šk. roku 2023/2024 - MŠ, ul. SNP (115.81 kB)