Funkcia hlavného kontrolóra obce

JUDr. Juraj Peťko

JUDr. Juraj Peťko hlavný kontrolór obce

e-mail: kontrolor@hranovnica.sk

Hlavný kontrolór obce Hranovnica bol do funkcie zvolený poslancami obecného zastupiteľstva uznesením č. 31/2023 zo dňa 27. januára 2023. (409.17 kB)

Funkcia hlavného kontrolóra obce:

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce a v súlade s platnou právnou úpravou. Hlavný kontrolór:

a) vykonáva kontrolu:

 • príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
 • nakladania s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,
 • hospodárenia s finančnými zdrojmi obce,
 • čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,

b) preveruje:

 • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,

c) vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá:

 • výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka.

Hlavný kontrolór kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie obce, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce, kontroluje plnenie uznesení obecného zastupiteľstva, kontroluje dodržiavanie interných predpisov obce a tiež kontroluje plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha: obecný úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie, alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a zamestnancov obce – pokiaľ tu nie je osobitná právna úprava – s výnimkou zamestnancov obecnej polície a obecného hasičského zboru.

Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov a kontroluje ich vybavovanie.