Materská škola, ul. Hviezdoslavova

Hviezdoslavova 325/33
059 16 Hranovnica

tel.: 052 / 77 95 236
e-mail: materska.skola1@hranovnica.sk

MŠ

Vedenie materskej školy:

Riaditeľka školy: Bc. Lucia Vallušová
Konzultačné hodiny: 11.00 – 12.00 hod.

Prevádzkový čas v MŠ: 6.45 – 16.30 hod.

Zamestnanci materskej školy:

 • Chromá Jana, učiteľka v triede „Malkáčov“
 • Bc. Kiktová Lucia, triedna učiteľka v triede „Velkáčov“
 • Brosmanová Gabriela, učiteľka v triede „Velkáčov“
 • Mgr. Katarína Lišuchová, učiteľka (toho času na MD)
 • Mgr. Jana Hradecká, učiteľka (toho času na MD)
 • Janka Huceľová, upratovačka

Rada materskej školy:

 • Mgr. Jana Hradecká – predseda Rady MŠ (za pedagogických zamestnancov)
 • Alena Vallušová (za prevádzkových zamestnancov)
 • Angelika Šavelová (za rodičov detí)
 • Dušan Čonka (za zriaďovateľa)
 • Ing. Mikuláš Husár (za zriaďovateľa)

MŠ

Charakteristika materskej školy

Materská škola je dvojtriedna. Poskytuje celodennú aj poldennú výchovnú starostlivosť deťom od veku 2 do 6 rokov a deťom pokračujúcim v povinnom predprimárnom vzdelávaní. Objekt materskej školy je prízemná budova s veľkým priestranným dvorom s dvoma pieskoviskami a ďalším záhradným vybavením. Budova má dva samostatné vchody. Prvý je určený pre mladšie deti, nachádza sa tu trieda „Mravčekov“, chodba, šatňa, spálňa, hygienické zariadenie a riaditeľňa. Druhý vchod je určený pre staršie deti, nachádza sa tu trieda „Sovičiek“, spálňa, šatňa, hygienické zariadenie a sklad učebných pomôcok. Tento vchod slúži aj pre vstup do kuchyne, skladu potravín, a miestnosti pre prevádzkových zamestnancov. 

Mikroprostredie materskej školy je podnetné, priaznivé a príjemné, ktoré výrazne ovplyvňuje dosahovanie výchovno-vzdelávacích cieľov, je vybavené nábytkom, hračkami a ostatným zariadením zodpovedajúcim vývinovým osobitostiam detí predškolského veku, priestory tried poskytujú dostatok priestoru pre učiteľkou plánovanú a riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť, a taktiež priestor pre hry, pohybové aktivity, pracovné aktivity.

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy prebieha v rámci uplatňovania kompetencie riaditeľkou stanovené v § 27 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  a podľa § 59 školského zákona ďalej podľa Správneho poriadku § 38 ods. 4 zákona č.596/2003 Z. z.

Výchovno-vzdelávacia činnosť

Výchova a vzdelávanie v našej materskej škole sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu HravoZdravo, ktorý obohacuje výchovu a vzdelávanie o informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení vedieme deti k osvojeniu a zdokonaľovaniu nových pohybových schopností a zručností, zameriavame sa na pohyb, ako prostriedok upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu detí predškolského veku, zameriavame sa na pochopenie významu zdravia pre človeka, podporu zdravia, pochopenie významu pohybu pre zdravie a načrtnutie hlavných charakteristík zdravého životného štýlu. Máme vypracovaný školský projekt „Evička nám ochorela“. Na výchove k zdravému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom, ktorá vyplýva nielen zo zamerania našej MŠ ale aj plní úlohy vyplývajúce z Národného programu prevencie obezity a propagácie zdravého životného štýlu prostredníctvom zdravého stravovania sa podieľala aj ŠJ zapojením sa do programov a aktivít realizovaných podľa plánu práce školy spojených s prípravou zdravých pokrmov (napr. Deň mlieka, Svetový deň vody, Svetový deň zdravia, Vyzvi srdce k pohybu, Deň Jablka a pod.). V spolupráci so ŠJ sme zapojení v Programe „Školské ovocie“ a Programe „Školské mlieko“. Zameranie (profilácia) MŠ sa prelína, kombinuje a integruje ďalšími vzdelávacími oblasťami ŠVP.

Na zámerne rozvíjanie kompetencií potrebných pre život využívame hru, ako najvlastnejšiu činnosť dieťaťa tohto veku. Zefektívnili sme aktívne prijímanie poznatkov s dôrazom na uplatňovanie aktivizujúcich a interaktívnych metód, vytvárame podmienky na rozvíjanie digitálnych kompetencií (aj zapojením sa do projektov Národný projekt: „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ a Národného projektu: „Aktivizujúce metódy vo výchove“ – spolufinancované EÚ) – materská škola je vybavená modernou didaktickou technikou, ktorú využívame ako podporný prostriedok na realizáciu VVČ, prostredníctvom didaktickej techniky v spojení s príslušnými učebnými pomôckami a vhodnými edukačnými metódami zvyšujeme didaktickú účinnosť vzdelávania, vytvárame vhodné podmienky na bezproblémovú adaptáciu, uplatňujeme v spolupráci s rodinou – individuálny prístup k dieťaťu. Realizuje zážitkovým učením množstvo rozmanitých aktivít formou besied, rôznych divadelných i bábkových predstavení, výchovné koncerty, exkurzie. Organizujeme aktivity pre deti spojené s účasťou rodičov aj starých rodičov: dielničky, besiedky s tematickým zameraním, športové aktivity v areály materskej školy.

Materská škola uplatňuje participačný spôsob riadenia na profesionálnej a odbornej úrovni, založenej na vzájomnej pomoci, úcte, rešpekte, kolegiálnosti, zodpovednosti a kooperatívnosti.