Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigiligrafické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

Erb obce

erbErb obce Hranovnica, vychádzajúci z historickej pečate obce, ktorú poznáme podľa odtlačku z r. 1502.

Erb obce má túto podobu: v červenom štíte strieborná, zlatovlasá, strieborno odetá, zlatým plášťom zahalená sv. Barbora vo vystretej pravici so striebornou trojokennou vežou, v ľavici pred sebou so zlatou knihou, po jej bokoch po jednej veľkej zlatej hviezde.

 

erbZnamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento jav našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí.

V zmysle heraldických pravidiel erbovej tvorby – osobitne pravidla o striedaní farieb a kovov – je znamenie kovové, teda zlaté a strieborné, štít nesie jednu zo štyroch heraldických farieb – červenú čo je v heraldike najvýznamnejšia farba, vyskytujúca sa v mnohých starých panovníckych erboch, i v našom štátnom znaku, či erbe hlavného mesta.

Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa zlatá zastupuje jemným bodkovaním, strieborná ostáva voľná a červená sa vyjadrí šrafovaním.

 

Vlajka obce

vlajlaVlajka obce Hranovnica pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (3/10), žltej (1/10), bielej (2/10), žltej (1/10), a červenej (3/10). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 

 

Pečať obce

pecat

Pečať obce Hranovnica je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC HRANOVNICA. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

 

Zástava obce

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie. Zastáva obce obce má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zastáva môže byť aj dlhšia.

Zástava sa od vlaky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu)

Koruhva

Koruhva obce Hranovnica predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. Farby sú zoradené zľava doprava.

Znaková zástava

Znaková zástava obce Hranovnica má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu.

Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva

Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Hranovnica predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

Štandarda starostu

standardaŠtandarda starostu obce Hranovnica má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

 

Okrúhla pečiatka obce

Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva, alebo obecného úradu.