Komisie

Volebné obdobie 2022 – 2026

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.

Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:

 1. vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
 2. vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
 3. kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.

Komisie sa schádzajú podľa potreby. Zasadnutie komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.


Obecné zastupiteľstvo zriadilo pre volebné obdobie 2022-2026 tieto komisie:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (zriadená uznesením č. 12/2022 )

 • Ing. Mikuláš Husár – predseda (za politickú stranu Starostovia a nezávislí kandidáti)
 • Ján Bies (za politickú stranu KDH)
 • Martin Malatin (za politickú stranu SNS)
 • Dušan Pačan (za politickú stranu SRK)

Komisia ekonomická a správy majetku obce (zriadená uznesením č. 10/2022 )

 • Ing. Jozef Sabo – predseda komisie
 • Ján Bies
 • Dušan Čonka
 • Ing. Jozef Dulovič
 • Ladislav Gabriš
 • Ing. Mikuláš Husár
 • Ing. Róbert Justh
 • Martin Malatin
 • Dušan Pačan
 • Ing. Jana Šturcelová

Komisia kultúry, mládeže, športu (zriadená uznesením č. 10/2022 )

 • Ján Bies – predseda komisie
 • Ladislav Gabriš
 • Dušan Čonka
 • Dušan Pačan
 • Gabriel Dulovič
 • Tomáš Šavel
 • Stanislav Bašista

Stavebná komisia (zriadená uznesením č. 10/2022 )

 • Ing. Jozef Dulovič – predseda komisie
 • Ing. Róbert Justh
 • Ing. Mikuláš Husár
 • Martin Malatin
 • Ladislav Gabriš
 • Ing. Jozef Folvarčík