Úlohy obecného zastupiteľstva

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Hranovnici (415.74 kB)
platný od 30.1. 2015, novelizovaný 30.10.2015
(publikované 3.11.2015)

Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici je zastupiteľský zbor obce Hranovnica zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Hranovnica na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici má deväť poslancov. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Úlohy obecného zastupiteľstva:

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Hranovnica a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené:

 1. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
 2. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
 3. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
 4. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,
 5. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
 6. vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
 7. uznášať sa na nariadeniach obce,
 8. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
 9. určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,
 10. zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah úväzku,
 11. schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.),
 12. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe,
 13. schvaľovať združovania obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
 14. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
 15. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
 16. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
 17. schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu schválenú zásadami hospodárenia s majetkom obce,
 18. schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu schválenú zásadami hospodárenia s majetkom obce,
 19. schvaľovať aukčný predaj vecí,
 20. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, príp. znelku obce,
 21. schvaľovať štatút obce.

Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej a základnej otázky týkajúcej sa života v obci.