Prednosta OÚ

Ing. Július Ďurica


mobil: 0905 841 158
e-mail: prednosta@hranovnica.sk

prednosta

Agenda prednostu:

  • vedie obecný úrad a riadi jeho prácu,
  • zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným a podpisuje spolu so starostom obce zápisnice zo zasadania obecného zastupiteľstva,
  • pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a uznesenie z jeho zasadnutí,
  • zabezpečuje hospodársky a správny chod obecného úradu,
  • riadi, organizuje a kontroluje činnosť obecného úradu,
  • v spolupráci s hlavným kontrolórom obce kontroluje hospodárne využitie finančných prostriedkov obce,
  • po odsúhlasení starostom obce zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obecného úradu, jeho zariadení a iných pracovísk a stará sa o ich údržbu,
  • dohliada na hospodárenie s majetkom obce,
  • koná vo veciach obchodných a administratívno-právnych, ktoré sa týkajú obecného úradu a nie sú zákonom alebo iným vnútorným predpisom zverené starostovi obce,
  • v spolupráci so starostom obce organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva živelnej pohromy alebo havárií.