Materská škola, ul. SNP

SNP 219/148
059 16 Hranovnica

tel.: 052 / 77 95 132

MŠ

Vedenie materskej školy:

Riaditeľka školy: Pavla Chovanová
konzultačné hodiny: 7.00 – 8.00 hod., 12.00 – 12.30 hod.
e-mail: riaditelms2@hranovnica.sk
Zástupkyňa riaditeľky školy: Lenka Šifrová


Charakteristika materskej školy:

Materská škola sa nachádza v novopostavenej modernej budove s veľkými priestrannými triedami. Vnútorné priestory sú vybavené účelovým nábytkom, hračkami a ostatným zariadením zodpovedajúcim vývinovým osobitnostiam detí predškolského veku. Deti majú k dispozícií veľký priestranný dvor s preliezkami. Celý objekt materskej školy je situovaný v peknom prírodnom prostredí.

Materská škola bola donedávna dvojtriedna, od školského roka 2022/2023 sa rozšírila o ďalšie dve triedy. Aktuálne sú to teda štyri triedy: Lienky, Včielky, Slniečka, Sovičky.

Do materskej školy na školský rok 2023/2024 bolo prijatých 91 detí (vo veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou).

MŠ poskytuje poldennú a celodennú výchovu a vzdelávanie, v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod. Jedna trieda funguje na celodennú výchovu a vzdelávanie.

Materská škola je zapojená do týchto projektov:

1. Národný projekt POP 3 - podpora pomáhajúcich  profesií 3,  zameraných na financovanie podporných profesií v školstve, ktorý  je financovaný z nového Programu Slovensko, zo zdrojov EU.

2. Projekt CLT - SK na otestovanie slovnej zásoby u 3 až 6 ročných detí, kde ide o analýzu a hodnotenie pasívnej a aktívnej slovnej zásoby normálne sa vyvijajúcich slovensky hovoriacich detí.

Zamestnanci materskej školy:

 • Mgr. Zuzana Šimonovičová – učiteľka
 • Janka Ruppová – učiteľka
 • Veronika Šimčáková - učiteľka
 • Mgr. Petra Bojková - odborný zamestnanec
 • Denisa  Pačajová  – pedagogický asistent
 • Silvia Prachniarová – upratovačka
 • Mária Pačanová – upratovačka

Rada materskej školy: 

 • Janka Ruppová - predseda Rady MŠ (za pedagogických zamestnancov)
 • Mária Pačanová (za nepedagogických zamestnancov)
 • Mária Pačanová (za rodičov detí)
 • Ing. Jozef Dulovič (za zriaďovateľa)
 • Ladislav Gabriš (za zriaďovateľa)

MŠ

Výchovno – vzdelávacia činnosť

Výchovno – vzdelávacia činnosť je zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov na všestranný rozvoj osobnosti detí a ich prípravu pre vstup do základnej školy. Život detí a zamestnancov materskej školy je úzko spätý so životom v obci. Aj keď sme rómska materská škola, vyučovacím jazykom je slovenčina. Máme na zreteli predovšetkým rozvoj jazykových schopnosti detí, čo vyplýva z dlhodobej úlohy školy. Je to celkový rozvoj dieťaťa a začlenenie dieťaťa do spoločenského prostredia. Metodickú a poradenskú pomoc poskytuje pedagogickým zamestnancom pracovníčka Školského úradu v Poprade. Kontrola a hodnotenie úrovne výchovy a vzdelávania je v kompetencií ŠŠI v Prešove. Prijímanie detí do materskej školy prebieha v rámci uplatňovania kompetencií riaditeľky stanovené v § 5 odst. 6 zákona č. 596/2003 a vo vyhláške MŠV SR č. 353/1994.