Funkcia Obecného úradu

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom a daňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
  • koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených a zriadených obcou,
  • organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.