Štatistický úrad SR bude aj v našej obci realizovať prieskum "Výberové zisťovanie pracovných síl"

Výberové zisťovanie pracovných síl - ilustračný obrázok

Štatistický úrad SR oznamuje, že v nadchádzajúcom období bude aj v našej obci realizovaný prieskum "Výberové zisťovanie pracovných síl". Vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Výberové zisťovanie pracovných síl v domácnostiach je medzinárodným zisťovaním zameraným na monitorovanie situácie na trhu práce vo všetkých krajinách Európskej únie.

Cieľom  zisťovania je zabezpečovať pravidelné informácie o stave,  šruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. Výsledky zisťovania ponúkajú širokú škálu informácií, ktoré sú zverejňované so štvrťročnou periodicitou.

Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "nariadenie"). Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia. 

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR alebo telefonicky na t.č. 051/7735 321 - Ing. Iveta Popovcová. 

Prílohy

Oznam o realizácii prieskumu ŠÚ SR - Výberové zisťovanie pracovných síl

ŠÚ SR - zisťovanie údajov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 133,65 kB