Dňa 15.12.2016 bola objavená ďalšia skládka odpadu v našej obci, a to priamo na autobusovej zastávke pri rodinných domoch v časti Dubina. Ide už o niekoľkú skládku, ktorú sme v priebehu tohto roka odpratávali z priestorov zastávok a ich bezprostredného okolia!!!

    Každý je zodpovedný za odpad, ktorý vyprodukuje. Z technických dôvodov nie je možné zabezpečiť vývoz odpadov v záhradkárskych osadách na Dubine. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby vlastníci jednotlivých záhradných chatiek zabezpečili vývoz odpadu z miest, kde to možné je. Ak teda ide o obyvateľov obce Hranovnica, musia svoj odpad zo záhradnej chaty previesť na svoje náklady na miesto, kde je vyvážaný jeho komunálny odpad v obci. Ak ide o osoby s trvalým pobytom v inej obci, tieto sú povinné vyprodukovaný odpad zobrať so sebou do miesta svojho trvalého bydliska, odkiaľ bude ich odpad odvezený. Takýmto miesto rozhodne nie je autobusová zastávka!!!

 

    V súlade s § 115 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov môže byť za vytváranie skládok a nedodržanie popísaného spôsobu nakladania s odpadom uložená pokuta do 2500 EUR.

 

    Vzhľadom na opakovanie týchto prípadov bude Obec Hranovnica zvažovať zabezpečenie priestorov zastávok ako aj iných miest technikou, ktorá nám umožní identifikovať vinníkov týchto skutkov, aby už konečne niesli zodpovednosť za svoje konanie.
 

 

JUDr. Lukáš Antoni

prednosta OcÚ Hranovnica

 

foto: Ing. Martin Valluš

 

 

 

 

aktualizované: 17.12.2016